Ogólne Warunki Ofertowania i Sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki wyceny i sprzedaży oraz towarzysząca im oferta, faktura lub umowa (zwane łącznie „Ogólnymi Warunkami Ofertowania i Sprzedaży” albo „OWOiS”) stanowią standardowe warunki świadczenia usług realizowanych przez spółkę LECO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098335, posiadającą NIP: 9540010231 oraz REGON: 272273419 (dalej „LECO Polska” albo „Spółka”).

Treść niniejszego dokumentu zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, umowy, negocjacje, oświadczenia i gwarancje oraz komunikaty, zarówno pisemne, jak i ustne. Niniejsza umowa ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami umownymi kontrahentów Spółki, niezależnie od tego, czy i kiedy kontrahent złożył zamówienie zakupu lub usługi. Wszelkie dodatkowe lub inne warunki zaproponowane przez kontrahenta w dowolnym zamówieniu lub innym dokumencie uznaje się za istotne zmiany OWOiS i niniejszym powiadamia się o ich odrzuceniu. Wszelkie zaproponowane przez kontrahenta Spółki warunki umowne są niewiążące, a niniejsze OWOiS stanowią pełną i wyłączną treść zasad sprzedaży i świadczenia usług przez Spółkę na rzecz kontrahenta. W szczególności dla Spółki nie są wiążące ewentualne warunki umowne kontrahenta pozostające w sprzeczności z niniejszymi OWOiS nawet, jeżeli stały się znane Spółce z tytułu wcześniejszych zdarzeń takich jak zapytania, zamówienia, wcześniejsze relacje biznesowe itp. i nie zostały przez Spółkę zakwestionowane w wyraźny sposób, jak również, gdy Spółka wiedząc o odmiennych warunkach kontrahenta przystąpiła do wykonywania na jego rzecz umowy bez dodatkowych zastrzeżeń. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWOiS mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z porozumień (odrębnych umów)  zawartych pomiędzy stronami na piśmie pod rygorem nieważności.

1. Ceny

Podane ceny są cenami obowiązującymi w dniu złożenia oferty i są wiążące dla stron przez trzydzieści (30) dni od daty jej złożenia o ile nie zostało inaczej określone w samej ofercie lub innym pisemnym uzgodnieniu przyjętym pomiędzy stronami.

2. Płatność

W przypadku gdy LECO Polska udziela nabywcy kredytu (odroczony termin płatności), termin zapłaty wynosi czternaście (14) dni od daty wystawienia i przekazania kontrahentowi faktury, chyba, że oferta stanowi inaczej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność przez kontrahenta nie jest uzależniona od instalacji sprzętu lub uzyskania zapłaty od strony trzeciej. LECO Polska zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia kolejnych towarów i/lub usług do momentu otrzymania należnych płatności.

3. Dostawa i prawo własności.

Do chwili zapłaty 100% wartości towaru pozostaje on własnością Sprzedającego.

O ile nie wskazano inaczej w ofercie LECO Polska, wszystkie przesyłki towarów będą dostarczane na warunkach DAP wg reguł Incoterms 2020. Daty dostaw są przybliżone, LECO Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione przez kontrahenta wynikające z niedotrzymania określonego szacunkowego harmonogramu dostaw, w szczególności z powodu niemożliwych do przewidzenia wymagań produkcyjnych.

Kontrahent jest odpowiedzialny za potwierdzenie otrzymania dostarczonego towaru poprzez podpisanie stosownego dokumentu przedstawionego przez osobę dokonującej dostawy.

Kontrahent jest odpowiedzialny za należyte sprawdzenie dostarczonego towaru w postaci części zamiennych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych urządzeń pod względem zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Reklamacje co do braków w dostawach muszą zostać zgłoszone LECO Polska na adres mailowy info_pl@leco.com w ciągu czternastu (14) dni od daty dostawy, pod rygorem utraty roszczeń związanych z brakami w dostawie.

Obowiązkiem kontrahenta przy dostawie jest sprawdzenie opakowań pod względem ich trwałości oraz zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń osobie dokonującej dostawy lub odmowa odbioru towaru, pod rygorem przyjęcia, iż wszelkie uszkodzenia nastąpiły po przejściu na kontrahenta niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy, a co za tym idzie po przejęciu przez kontrahenta odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. W przypadku dostawy obejmującej całe urządzenie z wyposażeniem, z wyłączeniem dostaw części zamiennych oraz części eksploatacyjnych, proces rozpakowania i kontroli pod względem zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, może zostać dokonany jedynie przy uczestnictwie upoważnionego przedstawiciela LECO Polska. Wszelkie nieprawidłowości i braki muszą zostać zgłoszone niezwłocznie upoważnionemu przedstawicielowi Spółki przy procesie rozpakowywania. W przypadku niedochowania w/w wymagań kontrahent traci uprawnienie do powoływania się na niezgodność towaru ze złożonym zamówieniem oraz przysługujące mu roszczenia z tytułu udzielanej gwarancji, z wyłączeniem wad towaru oraz jego braków, których wykrycie było niemożliwe z uwagi na ukryty charakter wady towaru lub jego braku.

Kontrahent jest odpowiedzialny za utylizację opakowań, folii ochronnych oraz wszelkich materiałów niezbędnych do właściwego dostarczenia zamówionego towaru, pozostałych po procesie rozpakowania oraz instalacji, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.

4. Podatki

Wszystkie ceny są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT) chyba, że oferta stanowi inaczej. Jeśli kontrahent jest zwolniony z jakichkolwiek podatków, musi przedstawić LECO Polska odpowiednie dokumenty potwierdzające zwolnienie z podatku w momencie składania zamówienia.

5. Przyjęcie i realizacja zamówienia

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej (korespondencja elektroniczna).

Adres poczty elektronicznej: info_pl@leco.com, lub na adres: ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy. Zamówienie musi być składane przez osobę upoważnioną przez kontrahenta.

Zamówienie powinno zawierać: dane kontrahenta, adres dostawy, formę transportu, przedmiot dostawy oraz ilość, ustalony termin realizacji oraz uwagi, w których mieszczą się wszelkie dodatkowe informacje mające wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

Kontrahent podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe Ogólne Warunki Ofertowania i Sprzedaży.

Wszelkie zamówienia muszą zostać potwierdzone przez LECO Polska. Zamówienie będzie traktowane jako zaakceptowane, jeżeli kontrahent otrzyma pisemne lub elektroniczne potwierdzenie zamówienia.

Z przyczyn prawnych (pkt. 21 OWOiS) dla zamówień na urządzenia LECO Polska wymaga po złożeniu zamówienia, a przed dostawą, podpisania przez kontrahenta dokumentu „End-User Certificate for U.S. Export Compliance”.

6. Instalacja i deinstalacja urządzeń

Proces instalacji urządzenia, z wyłączeniem części zamiennych oraz części eksploatacyjnych urządzenia, może zostać przeprowadzony jedynie w obecności upoważnionego przedstawiciela LECO Polska, pod rygorem utraty gwarancji.

Wraz z potwierdzeniem zamówienia na urządzenie, z wyłączeniem części zamiennych oraz części eksploatacyjnych urządzenia lub niezwłocznie po jego potwierdzeniu, LECO Polska przekazuje kontrahentowi dokument zawierający niezbędne informacje do należytego przygotowania infrastruktury technicznej wymaganej do podłączenia urządzenia (preinstallation guide), a kontrahent zwraca podpisany dokument do LECO Polska.

Jeżeli pomiędzy stronami nie postanowiono inaczej na piśmie, kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej na dzień dostawy, pod rygorem zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Spółkę wobec konieczności zapewnienia obecności upoważnionego przedstawiciela LECO Polska przy instalacji urządzenia.

Jeżeli na piśmie, strony nie postanowią inaczej, każdorazowa deinstalacja urządzenia w celu zwrotu towaru, jego wymiany lub wykonania przysługujących kontrahentowi roszczeń z tytułu udzielanej gwarancji, wymaga obecności upoważnionego przedstawiciela LECO Polska, pod rygorem utraty prawa do zwrotu towaru, jego wymiany lub utraty gwarancji.

7. Oprogramowanie

Wszelkie oprogramowanie dostarczane wraz z urządzeniem podlega licencji zgodnie z umowami licencyjnymi oprogramowania dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. Korzystanie z oprogramowania jest dopuszczalne jedynie w granicach określonych w dokumencie EULA (End User Licence Agreement) dostarczanym wraz z oprogramowaniem.

Kontrahent nie jest upoważniony do dalszego dystrybuowania oprogramowania, w tym do udzielania sublicencji.

8. Nieprzewidziane okoliczności i siła wyższa

LECO Polska nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek okoliczności związanych z siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zajdzie po zawarciu umowy, jest niezależna od woli stron umowy, ma swoje źródło w zdarzeniach zewnętrznych i uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie można uniknąć i nie można przewidzieć na moment zawierania umowy, w szczególności: działania terrorystyczne, działania rządów lub sił natury; przerwy w telekomunikacji, dostawie prądu lub w transporcie; niezrealizowanie umów przez strony wykonawców lub dostawców; niemożność pozyskania niezbędnej siły roboczej lub materiałów. W takim wypadku LECO Polska zastrzega sobie prawo do anulowania stosownego zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

9. Ograniczona gwarancja

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, LECO Polska wyłącza rękojmię przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami.

Wszystkie urządzenia znajdujące się w ofercie LECO Polska są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki udzielanej gwarancji, w tym okresy gwarancyjne znajdują się w karcie gwarancyjnej każdorazowo dołączanej do urządzenia. Okres gwarancji urządzeń rozpoczyna swój bieg z dniem następującym po dniu należytej instalacji urządzenia, w sposób wskazany w pkt 6.

LECO Polska udziela także gwarancji na oferowane części zamienne. Jeżeli faktura lub protokół wydania nie stanowi inaczej, gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z chwilą wydania rzeczy kontrahentowi.

LECO Polska nie udziela gwarancji na części eksploatacyjne, w szczególności takie jak tygle, rury spalań, grzałki, uszczelki, łódeczki ceramiczne, odczynniki i wzorce, filtry, drut zapłonowe, tuleje metalowe naczynia kalorymetrycznego oraz inne elementy podlegające naturalnemu zużyciu w procesie normalnej eksploatacji urządzeń.

Wymiana lub naprawa urządzeń oraz części zamiennych urządzeń nie przerywa oraz nie zawiesza biegu terminów okresów gwarancyjnych.

Jeśli nie ustalono inaczej na piśmie, kontrahent ponosi koszty transportu wadliwego urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia do LECO Polska, zaś LECO Polska pokrywa koszty zwrotnego transportu do kontrahenta, z wyłączeniem przypadków wskazanych poniżej.

LECO Polska nie ponosi kosztów zwrotnego dostarczenia urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia do kontrahenta jeżeli, po jego przeglądzie i przetestowaniu okaże się, iż urządzenie, w tym części zamienne urządzenia, nie podlegają gwarancji. LECO Polska powiadomi o tym fakcie kontrahenta i zwróci sprzęt na jego koszt.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia powstała na skutek niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji, naprawy lub kalibracji (wykonanych przez stronę inną niż LECO Polska); nieautoryzowanej modyfikacji; pracy w warunkach odbiegających od podanych w specyfikacji urządzenia; użycia niewłaściwych narzędzi sprzętowych (tj. klucz rejestracyjny, oprogramowanie, narzędzia diagnostyczne) oraz zaniedbania; wystawiania na ryzyko takie jak uderzenie pioruna, powódź lub inne nieprzewidziane działania wywołane
nienależytym użytkowanie urządzenia lub niezgodnym z jego przeznaczeniem.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące zakupionych urządzeń, w tym części zamiennych urządzeń muszą być zgłoszone w ciągu siedmiu (7) dni po wykryciu podstaw takiego roszczenia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

Zwrot urządzeń, w tym części zamiennych urządzeń wymaga wcześniejszego powiadomienia LECO Polska o planowanym zwrocie i jego podstawach. Powiadomienie musi zostać potwierdzone przez Spółkę na piśmie lub elektroniczne pod rygorem przyjęcia, iż Spółka nie została powiadomiona. Dodatkowo zwrot urządzeń wymaga deinstalacji opisanej w pkt 6. Niedopełnienie powyższych obowiązków powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

10. Zastępstwa, modyfikacje

Firma LECO Polska może modyfikować specyfikacje urządzeń, w tym części zamiennych urządzeń zaprojektowanych przez siebie i zastępować wytwarzane urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia zmodyfikowanymi, pod warunkiem że odpowiadają one umowie między stronami. Z tytułu dokonanych modyfikacji kontrahentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. W przypadku gdy urządzenie lub części zamienne urządzenia, nie posiada cech, które strony zakładały przy zawarciu umowy i które są niezbędne do prawidłowego osiągniecia zamierzonego przez kontrahenta celu kontrahentowi przysługują roszczenia wskazane w treści niniejszego punktu.

Jeżeli w toku używania przez kontrahenta urządzenia zmodyfikowanego, o którym mowa powyżej, w tym części zamiennych tego urządzenia, ujawni się brak wymaganej umową stron cechy, kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LECO Polska o niezgodności urządzenia z umową i dostarczenia urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia, w miejsce wskazane przez LECO Polska, z uwzględnieniem wiążących postanowień niniejszych OWOiS, w szczególności dotyczących możliwości deinstalacji i zwrotów, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na taką wadę.

LECO Polska ponosi odpowiedzialność za wadę, o której mowa powyżej jedynie w sytuacji, w której przeprowadzone badania urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia ujawnią istniejące braki oraz potwierdzą, iż nie zostały one spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, zmianą, niewłaściwą instalacją, nieautoryzowaną naprawą lub niewłaściwymi testami.

LECO Polska zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o sposobie załatwienia reklamacji kontrahenta, o której mowa w niniejszym punkcie, tj. wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą wadliwego urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych OWOiS nie stanowią inaczej, Odpowiedzialność Spółki opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej.

Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania LECO Polska. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność LECO Polska z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, nieprzewidziana w niniejszych OWOiS, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich i szkód w postaci utraconych korzyści.

Powyższe postanowienia niniejszego punktu obowiązują odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za szkodę na osobie.

W zakresie, w jakim odpowiedzialność LECO Polska zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności reprezentantów, pracowników i współpracowników LECO Polska oraz osób, którym Spółka posłużyła się przy wykonaniu umowy.

Ponadto w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność LECO wynikająca z niniejszej umowy lub z nią związana, niezależnie od tego, czy wynika ona z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconej przez kontrahenta na rzecz LECO Polska na mocy obowiązującej umowy/zamówienia, kupna lub umowy o świadczenie usług pomiędzy stronami.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czyny oraz szkody nimi wywołane, w tym szkody na osobach a także wszelkie zobowiązania i roszczenia powstałe w wyniku naruszenia jakiegokolwiek porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a jej kontrahentem oraz związane z niewłaściwym lub niedbałym użyciem jakiegokolwiek produktu przez kontrahenta Spółki lub osobę trzecią, która wtórnie nabyła produkt niezależnie od tego czy do nabycia doszło od kontrahenta Spółki, czy też od osoby trzeciej.

Kontrahent Spółki ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z niewłaściwym lub niedbałym użyciem produktów nabytych od LECO Polska. W tym celu kontrahent jest zobowiązany do zwolnienia Spółki od żądania spełnienia wszelkich roszczeń osób trzecich, a także podjęcia wszelkich czynności nakierowanych na zwolnienie od udziału w sprawie sądowej LECO Polska, której przedmiotem są roszczenia osób trzecich związane z niewłaściwym bądź niedbałym użyciem produktów LECO Polska. W przypadku poniesienia przez LECO Polska kosztów związanych z koniecznością obrony swoich praw, w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, zaspokojonych roszczeń osób trzecich itd. kontrahent zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na rzecz Spółki za odrębnym wezwaniem wskazującym wysokość szkody oraz tytuł jej powstania.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do pracowników, reprezentantów, wspólników i przedstawicieli Spółki.

12. Informacje poufne

Informacje techniczne, tajemnice handlowe, zastrzeżone lub podobne, należące do firmy LECO Polska, zawarte w planach, rysunkach, specyfikacjach, zdjęciach lub innych dokumentach (zwanych łącznie „Informacjami poufnymi”) ujawnione lub dostarczone przez LECO Polska kontrahentowi lub jego urzędnikom, dyrektorom, pracownikom lub agentom (łącznie „Przedstawicielom”) oraz wszystkie ich kopie, w tym bez ograniczeń materiały wszelkiego rodzaju zawierające oznaczenie „Informacje poufne”, są wyłączną własnością firmy LECO Polska.

Ujawnienie przez Spółkę Informacji poufnych kontrahentowi lub jego Przedstawicielom nie będzie interpretowane jako udzielenie kontrahentowi lub jego Przedstawicielom w sposób wyraźny lub dorozumiany jakichkolwiek praw do tych Informacji poufnych. Na żądanie firmy LECO Polska, kontrahent niezwłocznie dostarczy wszystkie Informacje poufne znajdujące się w posiadaniu lub będące pod kontrolą kontrahenta lub jego Przedstawicieli, w formie pisemnej, elektronicznej lub innej, w tym, bez ograniczeń, wszystkie ich kopie lub wyciągi z nich lub wyciągi utworzone na ich podstawie.

Wszystkie Informacje poufne nie będą ujawniane żadnej osobie ani podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LECO Polska. Kontrahent i jego Przedstawiciele będą zabezpieczać i chronić firmę LECO Polska i jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi kosztami, wydatkami lub stratami poniesionymi lub doświadczonymi przez któregokolwiek z nich w wyniku naruszenia niniejszego przepisu.

Za naruszenie zasady poufności, o której mowa w niniejszym punkcie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie Informacji poufnych bez wymaganej pisemnej zgody Spółki, kontrahent zapłaci na rzecz LECO Polska karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie z osobna.

13. Własność intelektualna

Wszystkie specyfikacje, rysunki, schematy, testy, projekty, wynalazki, uwagi inżynieryjne, informacje finansowe, dane techniczne, próbki, prototypy, modele i/lub wyposażenie („Informacje techniczne”) dostarczone przez firmę LECO Polska, bezpośrednio lub pośrednio, pozostają własnością Spółki i mają być przechowywane jako poufne przez kontrahenta.

Kontrahent nie będzie powielać, wykorzystywać ani ujawniać Informacji technicznych innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LECO Polska oraz zwróci jej wszystkie Informacje techniczne na żądanie lub po wypełnieniu przez LECO Polska zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Kontrahent ujawni Informacje techniczne tylko tym pracownikom, którym wiedza taka jest niezbędna z perspektywy celu zawartej umowy oraz należytego jej wykonywania i jedynie pod warunkiem zobowiązania tych pracowników do zachowania poufności, co najmniej równoważnego z zapisami zawartymi w niniejszych OWOiS pod rygorem zapłaty na rzecz LECO Polska kary umownej przewidziane w pkt 12 OWOiS.

Kontrahent zgadza się, że wszelkie informacje, które ujawnia firmie LECO Polska, związane z projektem, produkcją, sprzedażą lub użytkowaniem sprzedawanych towarów, są ujawniane w ramach zawieranej umowy i wyraża zgodę na takie ujawnienie.

Firma LECO Polska może wykorzystywać takie informacje jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy stronami umowy.

Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, LECO Polska zastrzega na swoją rzecz wszelkie prawa własności, w szczególności wynikające z ochrony praw autorskich oraz praw własności  ntelektualnej i przemysłowej, dla wszystkich metod badawczych opracowanych przez pracowników LECO Polska w toku wykonywania umowy pomiędzy stronami. Jeżeli umowa pomiędzy stornami wyraźnie nie wskazuje inaczej, sprzedaż przez LECO Polska urządzeń, w tym części zamiennych urządzeń, a także świadczenie na rzecz kontrahenta usług, nie przenosi na jego rzecz żadnych praw autorskich, praw do własności intelektualnej i przemysłowej do jakichkolwiek opracowań, badań, rozwiązań technicznych, programów komputerowych itd., przekazanych kontrahentowi.

14. Anulowanie

O ile Spółka nie uzgodni inaczej na piśmie, zamówienia na towary lub usługi nie mogą być anulowane przez kontrahenta z żadnego powodu z wyłączeniem siły wyższej, o której mowa w pkt 8 niniejszych OWOiS.

Jeżeli w ocenie firmy LECO Polska sytuacja finansowa kontrahenta nie uzasadnia określonych warunków płatności, Spółką może anulować dostawę zamówionych towarów lub usług, chyba że kontrahent niezwłocznie zapłaci za dostarczone towary lub usługi albo też zapłaci z góry za wszystkie towary lub usługi przed dostawą.

15. Zaniechanie zrzeczenia się prawa do niewykonania zobowiązania i pobierania należności

W przypadku niewykonania przez kontrahenta, ciążących na nim zobowiązań płynących z zawartej pomiędzy stronami umowy, LECO Polska może powołać się na wszelkie środki prawne przewidziane w przepisach lub warunkach określonych w niniejszym dokumencie i może odmówić dokonania dalszych wysyłek. Jeżeli LECO Polska zdecyduje o kontynuowaniu wysyłki, to takie działania nie stanowią dobrowolnego odstąpienia od wykonania praw przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, ani też nie wpływają na następczą bezskuteczność przysługujących Spółce środków prawnych, związanych z takimi uchybieniami.

16. Obowiązujące prawo

Wszelkie sprawy wynikające z zawartej pomiędzy Spółką a kontrahentem umowy lub do niej się odnoszące podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na mocy zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę LECO Polska.

17. Cesja

Kontrahentowi nie przysługuje uprawnienie do przenoszenia, chociażby w części uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej przez LECO Polska gwarancji na zakupione urządzenia, w tym części zamienne urządzenia, na jakikolwiek podmiot trzeci, nie będący stroną zawartej umowy.

18. Zgodność z prawem

Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Ujawnienie Informacji poufnych w rozumieniu niniejszych OWOiS, w tym informacji zastrzeżonych lub chronionych może skutkować grzywnami, karami, odszkodowaniami, zawieszeniem możliwości wykonywania działalności gospodarczej, wykluczeniem z możliwości zasiadania w organach reprezentacji osób prawnych lub postępowaniem karnym. Obowiązkiem kontrahenta jest ochrona i ograniczenie dostępu do w/w informacji wymagających ochrony.

Kontrahent jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem licencji, pozwoleń, zezwoleń itp., które mogą być wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa w miejscu dostawy produktów LECO Polska. Tym samym LECO Polska wyłącza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z uwagi na nieposiadanie przez kontrahenta stosownych licencji, pozwoleń, zezwoleń itp.

19. Rozdzielność warunków

Jeżeli jakakolwiek fraza, klauzula lub postanowienie niniejszych OWOiS zostaną uznane za nieważne, nie wpłynie to na ważność jakichkolwiek pozostałych postanowień, a umowa pomiędzy stronami pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.

Jeżeli jednak bez nieważnego postanowienia, umowa pomiędzy stronami nie jest możliwa do wykonania, strony zobowiązują się do konsensualnego zastąpienia nieważnego postanowienia umownego nowym zapisem o charakterze zbieżnym co do treści i analogicznym co do celu.

20. Udostępnianie informacji

Żadna ze stron umowy zawartej pomiędzy Spółką a kontrahentem nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony publicznie ogłaszać lub w inny sposób ujawniać istnienie warunków zawartej umowy lub ujawniać jakiejkolwiek informacje jej dotyczących. To postanowienie obowiązuje także po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wykonaniu umowy. Treść zawartej pomiędzy stronami umowy zostaje niniejszym uznana za Informacje poufną w rozumieniu OWOiS za naruszenie której, kontrahent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej na zasadach określonych w pkt 12 OWOiS.

21. Zgodność eksportu

Urządzenia, w tym części zamienne urządzenia, a także części eksploatacyjne urządzenia, zwane na potrzeby niniejszego punktu „Produktami” (które na użytek niniejszego punktu obejmują także oprogramowanie oraz technologie włączone do lub dostarczane wraz z Produktem lub wykonywaną przez pracowników LECO Polska usługą) zakupione od LECO Polska podlegają kontroli zgodnie z amerykańskimi przepisami eksportowymi (U.S. Export Administration Regulations (15 CFR Part 730 et. seq.)) stosowanymi przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Amerykańskiego Departamentu Handlu (U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security („BIS”)) (www.bis.doc.gov) oraz innym właściwym amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu oraz rozporządzeniom  dotyczącym sankcji, w tym przepisom stosowanym przez Biuro Kontroli Majątków Zagranicznych Amerykańskiego Departamentu Skarbu (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control („OFAC”) (www.treas.gov/ofac). Ponadto Produkty rozpowszechniane z centrum dystrybucji LECO w Europie podlegają kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej („UE”) Nr 428/2009, a ich eksport oraz transfer wewnątrz UE może również być przedmiotem osobnych wymagań licencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej Nr 428/2009 i przepisami je wdrażającymi. Produkty nie mogą być eksportowane ani re-eksportowane do żadnego państwa, na które rząd amerykański nałożył sankcje (obecnie Kuba, Iran, Korea Północna, Republika Sudanu oraz Syria, ale rząd amerykański może zmieniać tę listę). Kontrahent wyraża zgodę na przestrzeganie praw w zakresie eksportu oraz sankcji handlowych dotyczących wszystkich krajów, wobec których mają zastosowanie i nie będzie eksportować, re-eksportować ani przesyłać Produktów zakupionych od LECO bez wymaganego upoważnienia, w tym licencji dotyczącej eksportu/reeksportu wydanej przez amerykańskie organy, ani do żadnego z zakazanych krajów bądź dla zakazanych zastosowań końcowych. Produkty mogą również wymagać licencji eksportowej/eksportowych wystawionej/wystawionych przez odpowiednie organy przed ich zwrotem do LECO Polska. Wystawienie Oferty, potwierdzenia zamówienia sprzedaży lub autoryzacji zwrotu przez LECO Polska, nie stanowi upoważnienia na eksport.

Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że nie jest nieuprawniony bądź w inny sposób ograniczony przez USA lub też mające zastosowanie przepisy prawne co do otrzymywania Produktów i że nie będzie eksportował, re-eksportował ani dostarczał Produktów do żadnej osoby ani podmiotu znajdującego się na liście: OFAC’s List of Specially Designated Nationals lub na liście BIS’s Denied Persons List, Entity List or Unverified List lub też jakiejkolwiek innej mającej zastosowanie liście podmiotów zakazanych. LECO Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia i/lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec kontrahenta, jeśli w którymkolwiek momencie uzna, że przepisy dotyczące kontroli eksportu lub sankcji handlowych mogą zostać naruszone.

Kontrahent poprzez zawarcie umowy przyjmuje do wiadomości w/w konieczne warunki, które musi spełniać celem nabycia Produktów w LECO Polska i potwierdza, że zgodnie z treścią niniejszego punktu jest w pełni uprawniony do dokonywania transakcji handlowych z LECO Polska.

22. Obowiązek ochrony danych osobowych nałożony normami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO

Kontrahent oświadcza i wyraża zgodę na to, że wszelkie dane (w tym dane osobowe kontrahenta, jego przedstawicieli, pracowników lub agentów) gromadzone przez LECO Polska w kontekście transakcji handlowych z kontrahentem (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, tytuł, doświadczenie zawodowe, zakres specjalizacji, interesujące produkty, itp.; dalej jako „Dane Klienta”) są danymi ogólnie dostępnymi w biznesie w zwykłym trybie działalności gospodarczej kontrahenta i są uznawane jako dane związane, i udostępnione w kontekście działalności zawodowej kontrahenta, a także jego przedstawicieli, pracowników, agentów.

W przypadku, gdy do należytego wykonania treści zawartej umowy konieczne będzie powierzenie którejkolwiek ze stron przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga strona, Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”), w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Spółka oraz kontrahent (dalej „Strona”, łącznie zwane dalej „Stronami”) oświadczają, iż spełniają wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”) wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą w celu zawarcia lub wykonania Umowy. Strony oświadczają, że posiadają zgody od osób wskazanych w Umowie na przetwarzanie ich danych osobowych, o ile ich uzyskanie było do tego konieczne.

Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności RODO od dnia podpisania umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym punkcie.

Strony, każda odpowiednio, jako administrator danych osobowych, powierzają sobie wzajemnie dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej umowy, w celu ich przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym punkcie.

Strony zobowiązują się wzajemnie przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Strony będą przetwarzały następujące udostępnione dane zwykłe osób wskazanych przez drugą stronę wyłącznie w celu realizacji umowy, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu służbowego,
  3. adres poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego lub zabezpieczenia technicznego.

Strony zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

Strony zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy.

Strony zobowiązują się współpracować w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia.

Każda ze Stron jest zobowiązana do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych drugiej stronie bez zbędnej zwłoki i zgłaszania ich drugiej stronie, nie później niż w ciągu 48 godzin. Informacja przekazana drugiej Stronie powinna zawierać, co najmniej:

  1. opis charakteru naruszenia oraz – o ile to możliwe – wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  2. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  3. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

Strony uprawnione są do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od drugiej strony do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań administratora związanych z realizacją umowy.

W terminie 30 dni od rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania umowy, Strony zobowiązane są do usunięcia danych osobowych otrzymanych od drugiej strony ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również kopii, chyba, że obowiązek bądź uprawnienie do ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszych OWOiS.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest LECO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym w szczególności realizacji jej przedmiotu lub zabezpieczenia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) lub f).

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. organy administracji publicznej,
  2. inne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lub osoba trzecia działająca w ramach uprawnień wynikających z Umowy,
  3. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy,
  4. spółki powiązane z LECO Polska, w tym znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości, że podanie wszelkich wymaganych przez LECO Polska danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do właściwej realizacji umowy. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych w celu wskazanym powyżej i zapewnia, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody, w szczególności przewidziane przepisami Rozporządzenia, osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy pomiędzy Stronami.

Kontrahent wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

23. Ochrona kontrahenta

Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że działa w normalnym trybie swojej działalności gospodarczej i nie jest konsumentem. Jeśli kontrahent jest (np. jako profesjonalny odsprzedawca bądź jako instytucja edukacyjna) upoważniony przez LECO Polska do dystrybucji lub udostępniania w inny sposób urządzenia, w tym części zamiennych urządzenia oraz części eksploatacyjnych urządzenia, oferowanego przez LECO Polska, użytkownikom końcowym będących konsumentami, kontrahent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie do umów zawieranych z konsumentami, w tym wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych udostępniania wystarczających informacji i instrukcji użytkowania przed zawarciem umowy, przestrzegania przepisów prawa, w tym wiążących dyrektyw i
rozporządzeń, co do warunków dotyczących transakcji konsumenckich, udzielania konsumentom ustawowej rękojmi oraz prawa do odstąpienia od umowy itd.

Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia kosztów LECO Polska i do zwolnienia LECO Polska z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, roszczeń, w tym roszczeń osób trzecich, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawnika) wynikających z jakichkolwiek przypadków nieprzestrzegania przez kontrahenta wiążących go w relacjach z konsumentami przepisów prawa.